Język:
PL RU

Jak z nami współpracować

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.ecoledy.pl oraz współpracy między sklepem internetowym zwanym w dalszej części e-sklepem a osobą składającą zamówienie zwaną w dalszej części Klientem.

 2. Właścielem e-sklepu jest Firma TRIM-POT Zofia Senderska zarejestrowaną w Rejestrze Działalności Gospodarczej z siedzibą 32-010 Kocmyrzów 45A, NIP:9450000499 Regon: 350799584 rachunek bankowy 87 1020 2906 0000 1902 0087 5062.

 3. E-Sklep działa pod adresem www.ecoledy.pl. i prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Zawartość witryny internetowej e-sklepu w tym podane ceny stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego natomiast nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 k.c. Zatem samo złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 5. Podstawowe pojęcia:

  • Sprzedawca – Firma TRIM-POT Zofia Senderska z siedzibą 32-010 Kocmyrzów 45A, zarejestrowana w Rejestrze Działalności Gospodarczej, NIP:9450000499 Regon: 350799584
  • Sklep internetowy/e-sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.ecoledy.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy towary.
  • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług e-sklepu (w tym również Konsument).
  • Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  • Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w e-sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.
  • Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej e-sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu towarów.

§2. Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. Zamówienie produktów oferowanych przez e-sklep można składać wyłącznie na stronie internetowej www.ecoledy.pl poprzez: formularz zamówienia, telefonicznie i mailowo.

 2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Realizowanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8 do 16.

 3. Potwierdzeniem rejestracji w e-sklepie jest kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres e-mailowy podany przez klienta w formularzu zamówienia.

 4. Klient może dokonać jednorazowego zamówienia nie rejestrując się, ale z dokonaniem akceptacji regulaminu e-sklepu.

 5. Warunkiem rozpoczęcia procesu zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz prawidłowe podanie adresu e-mail i telefonu.

 6. Klient wybiera produkty i umieszcza je w koszyku, wypełnia formularz dostawy, wraz z akceptacją regulaminu zakupów.

 7. Klient w zamówieniu wybiera opcję dokumentu sprzedaży: paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku faktur VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu nabywcy.

 8. Po przyjęciu zamówienia przez e-sklep wysyłana jest do Klienta wiadomość e-mail informująca o przyjęciu zamówienia do realizacji z instrukcją dotyczącą zakupu wybranych wcześniej produktów.

 9. Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku jego potwierdzenia przez Klienta w ciągu najbliższych 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 10. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku niedostępności danego produktu o czym e-sklep ma obowiązek poinformować Klienta.

 11. Klient ma prawo dokonać modyfikacji złożonego zamówienia zanim zostanie wystawiona faktura VAT bądź paragon fiskalny.

 12. Zamówienie nieopłacone przez 4 dni robocze będzie anulowane, e-sklep nie jest w tym przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

§3. Informacja o towarach

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach e-sklepu.

 2. Wszystkie produkty oferowane w e-sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach e-sklepu.

 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach e-sklepu wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT (23%). Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

 5. Obowiązującą ceną realizacji jest cena produktu z dnia zamówienia lub cena oferowana na fakturze proforma, w przypadku większych partii zamawianych towarów i wymaganych zadatków.

 6. Do ceny zamówienia produktu doliczane są koszty dostawy zgodnie ze specyfikacją danego zamówienia.

§4. Dostawa i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy produktów zamawianych w e-sklepie realizowane są na terytorium UE lub po indywidualnej wycenie zamówienia - poza granice UE, pod adres wskazany w zamówieniu.

 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem:

  • firmy kurierskiej (UPS, Siódemka)
  • Poczty Polskiej
 3. Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście, w sklepie firmowym pod adresem: Kocmyrzów 45A, 32-010 Kocmyrzów

 4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest uzależniony od specyfikacji zamówienia i będzie widoczny w procesie składania zamówienia przed jego końcowym potwierdzeniem.

 5. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zaleca się ich jak najszybsze zgłoszenie pod adresem biuro@ecoledy.pl bądź telefonicznie.

 7. Zamówienia składane w e-sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 8. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, zgodnie z ustaleniami. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

§5. Metody płatności

W ramach funkcjonowania e-sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 1. przelewem bankowym na konto e-sklepu, podane w potwierdzeniu zamówienia

 2. za pobraniem - płatność dokonywana u kuriera lub listonosza. Ta forma płatności możliwa tylko do kwoty zamówienia

 3. gotówką w siedzibie Firmy.

Zaleca się wpisywać na dokumencie wpłaty numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego lub nazwę Firmy.
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.

§6. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w e-sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać elektronicznie na adres: biuro@ecoledy.pl bądź pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe TRIM-POT, Kocmyrzów 45A, 32-010 Kocmyrzów.

 3. Rolą Klienta jest zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 4. Zwrot towaru należy dokonać na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe TRIM-POT, Kocmyrzów 45A, 32-010 Kocmyrzów.

 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując zakupu, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem.

 8. Klient ponosi koszty bezpośredniego odesłania towaru do e-sklepu.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 • towar na indywidualne zamówienia Klienta.

§7. Warunki gwarancji (rękojmia)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ.U. z 2014r., poz. 121).

 2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 10. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, na koszt Sprzedawcy dostarcza wadliwy towar na adres siedziby Firmy, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

 11. Klient ma prawo składać reklamację, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi czy z gwarancji należy do Klienta.

 12. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 13. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez:

  • przesłanie wypełnionego formularza reklamacji na piśmie wraz z wadliwym towarem drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe TRIM-POT, Kocmyrzów 45A, 32-010 Kocmyrzów
  • przesłanie wypełnionego formularza reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@ecoledy.pl i dostarczenie wadliwego towaru drogą pocztową bądź osobiście Sprzedawcy
  • bezpośrednio w siedzibie Firmy - wystarczy stawić się z reklamowanym produktem i poinformować o chęci złożenia reklamacji.
 14. Przykładowy formularz reklamacji został zamieszczony w załączniku nr 2. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystania przykładowego formularza reklamacji.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce "Polityka prywatności" na stronie e-sklepu.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie e-sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą TRIM-POT Zofia Senderska.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie e-sklepu www.ecoledy.pl.

 5. Do korzystania z e-sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa:

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Dane kontaktowe

TRIM-POT Zofia Senderska
Kocmyrzów, ul. Graniczna 46
32-010 Luborzyca

NIP: 945-000-04-99

tel: +48 12 387 06 01
fax: +48 12 387 06 02

email: biuro@ecoledy.pl

GPS: N: 50° 8' 20" E: 20° 7' 4"

Do góry

TRIM-POT Zofia Senderska
Kocmyrzów, ul. Graniczna 46
32-010 Luborzyca
Polska

tel. +48 12 387 06 01
fax. +48 12 387 06 02
biuro@ecoledy.pl

Webdesign: Mateusz Kramarz & SiGSOFT.pl